Es pot instal·lar aerotèrmia en un pis

Es pot instal·lar aerotèrmia en un pis: Guia per a eficiència energètica a Solgetic L’aerotèrmia a pisos és una opció popular per millorar l’eficiència energètica. Aprofitant l’energia de l’aire, l’aerotèrmia és una alternativa sostenible i eficient en comparació dels sistemes convencionals. Avaluant necessitats energètiques i espai disponible, la instal·lació pot variar en cost. La inversió …

Es pot instal·lar aerotèrmia en un pis: Guia per a eficiència energètica a Solgetic

Es pot instal·lar aerotèrmia en un pis

L’aerotèrmia a pisos és una opció popular per millorar l’eficiència energètica. Aprofitant l’energia de l’aire, l’aerotèrmia és una alternativa sostenible i eficient en comparació dels sistemes convencionals. Avaluant necessitats energètiques i espai disponible, la instal·lació pot variar en cost. La inversió inicial pot ser alta, però a llarg termini és rendible gràcies a la seva eficiència i reducció de costos.

Beneficis de l’aerotèrmia a l’eficiència energètica del pis

Avantatges ambientals i econòmics de l’aerotèrmia

aerotèrmia ofereix beneficis tant ambientals com econòmics per al´eficiència energètica d´un pis. En primer lloc, el funcionament basat en l’energia de l’aire redueix significativament les emissions de diòxid de carboni i contribueix a la lluita contra el canvi climàtic. A més, en utilitzar una font d’energia renovable, l’aerotèrmia ajuda a disminuir la dependència de combustibles fòssils, cosa que es tradueix en un impacte positiu a l’entorn.

Reducció de la petjada de carboni amb l’aerotèrmia

L’aerotèrmia contribueix de manera efectiva a la reducció de la petjada de carboni en un pis. Com que és un sistema de climatització eficient i sostenible, permet optimitzar el consum energètic, cosa que es reflecteix en una disminució de les emissions contaminants associades a l’ús d’energies convencionals. D’aquesta manera, en instal·lar aerotèrmia en un pis s’afavoreix la preservació del medi ambient i es promou un estil de vida més respectuós amb el planeta.

Aspectes a considerar abans d’instal·lar aerotèrmia en un pis

Abans de procedir amb la instal·lació d’aerotèrmia en un pis, és fonamental avaluar diversos aspectes que garantiran l’eficiència i l’adequació del sistema a les necessitats específiques de l’habitatge. A continuació, es detallen els punts clau a considerar:

Avaluació de les necessitats energètiques de l’habitatge

 • Analitzar la mida i la distribució de l’habitatge per determinar la capacitat de producció de calor i fred requerida.
 • Considereu l’orientació de l’habitatge, la ubicació geogràfica i els hàbits de consum energètic per dimensionar adequadament el sistema d’aerotèrmia.

Espai necessari per a la instal·lació de la bomba de calor

És essencial disposar de l’espai adequat per a la col·locació de la unitat d’aerotèrmia, ja sigui un model bibloc o monobloc. Aspectes a tenir en compte:

 • Verificar la viabilitat tècnica de la instal·lació en funció de la distribució i accessibilitat del pis.
 • Assegurar-se de complir les normatives de seguretat i espai mínim requerit per a la correcta operació i manteniment del sistema.

Costos i eficiència en la instal·lació d’aerotèrmia

Abans de prendre la decisió d’instal·lar aerotèrmia en un pis, és crucial avaluar tant els costos inicials com els beneficis a llarg termini en termes d’eficiència energètica i d’estalvi econòmic. Alguns aspectes a tenir en compte són:

 • Comparar pressupostos d’instal·lació de diferents proveïdors per obtenir la millor relació qualitat-preu.
 • Avaluar l’eficiència energètica dels equips i l’impacte que tenen en la reducció de costos de climatització al llarg del temps.

Procés d’instal·lació d’aerotèrmia a un pis

Abans de procedir a la instal·lació d’un sistema d’aerotèrmia en un pis, és fonamental considerar diferents aspectes que en garantiran el funcionament i l’eficiència correctes. A continuació, es detallen els tipus d’aerotèrmia compatibles amb pisos diferents, els factors determinants en la col·locació de la unitat exterior i interior, i els beneficis de combinar l’aerotèrmia amb altres sistemes de calefacció.

Tipus d’aerotèrmia compatibles amb diferents pisos

 • Model bibloc: Ideal per a pisos amb espai suficient per ubicar la unitat exterior i interior per separat.
 • Model monobloc: Recomanat per a habitatges amb limitacions despai, ja que la unitat exterior i interior sintegra en un únic equip compacte.

Factors determinants en la col·locació de la unitat exterior i interior

En instal·lar aerotèrmia en un pis, és crucial considerar lorientació daquests elements per maximitzar la seva eficiència. La ubicació adequada de la unitat exterior garanteix un intercanvi correcte amb l’aire exterior, mentre que la col·locació de la unitat interior ha de ser estratègica per distribuir de manera òptima l’aire condicionat o la calor generada.

Beneficis de combinar aerotèrmia amb altres sistemes de calefacció

 • Optimització del rendiment: La combinació de l’aerotèrmia amb sistemes de calefacció tradicionals permet una major eficiència energètica i un òptim confort tèrmic a la llar.
 • Flexibilitat en l’ús: En integrar l’aerotèrmia amb altres sistemes, s’obté la possibilitat d’adaptar-ne el funcionament segons les necessitats específiques de climatització, maximitzant així l’eficiència energètica i reduint costos associats.

Casos d’exit de canvis a Solgetic

Instal·lacions dissenyades per el nostre equip d’enginyers i executades per els nostre instal·ladors:

Substitució d’una caldera de gas per una aerotèrmia Daikin de 16 kW per a la producció de calefacció i d’ACS (Aigua Calenta Sanitària) d’un habitatge residencial. El consum energètic de l’aerotèrmia es cobreix amb la producció elèctrica de la instal·lació fotovoltaica.

Amb aquesta instal·lació conjunta d’aerotèrmia i fotovoltaica, el propietari de l’habitatge s’estalvia un 85% de gasoil per a la calefacció de la llar i un 73% d’estalvi en el consum elèctric . La qual té una producció anual estimada de 10.199 kWh. Amb el sistema instal·lat contribuirà a evitar l’emissió anual de fins a 6.216 kg de CO₂ a l’atmosfera.

Aerotermia plaques solasr

Substitució d’una caldera de gas per una aerotèrmia Daikin de 16 kW per a la producció de calefacció i d’ACS (Aigua Calenta Sanitària) d’un habitatge residencial. El consum energètic de l’aerotèrmia es cobreix amb la producció elèctrica de la instal·lació fotovoltaica.

Amb aquesta instal·lació conjunta de fotovoltaica i aerotèrmia, el propietari aconsegueix fins a un 74% d’estalvi en el consum elèctric, amb una producció anual estimada de 8.733 kWh. També contribuirà a evitar l’emissió anual de fins a 5.156 Kg de CO2 a l’atmosfera.

Vem realitzar una instal·lació Substitució d’una caldera de gasoil per una aerotermia,Per alimentar el consum de l’aerotèrmia, també es va realitzar una instal·lació fotovoltaica.

Amb aquesta instal·lació conjunta de plaques solars i aerotèrmia, el propietari aconsegueix un estalvi anual de 4.239€, amb una producció anual estimada de 16.413 kWh. També contribuirà a evitar l’emissió anual de fins a 10.616 Kg de CO2 a l’atmosfera.

PropostaConsumPreu Import
Gasoil01,21€/ l0€
Electricitat908 kW/h0,292€ / kWh265€
TOTAL265€
ESTALVI4.239€

Manteniment i cura d’un sistema d’aerotèrmia en un pis

El manteniment adequat d’un sistema d’aerotèrmia és fonamental per assegurar-ne el funcionament correcte i perllongar la vida útil. A continuació, es detallen les recomanacions i pautes a seguir per garantir una cura òptima del teu sistema d’aerotèrmia al pis.

Recomanacions per prolongar la vida útil del sistema

 • Mantenir un programa regular de manteniment preventiu, seguint les instruccions del fabricant i fent revisions periòdiques.
 • Netegeu regularment els filtres d’aire per garantir un flux d’aire òptim i prevenir obstruccions que puguin afectar el rendiment del sistema.
 • Verifiqueu l’estat de les connexions elèctriques i assegureu-vos que no hi hagi cables solts o danyats que puguin causar problemes.
 • Programar una revisió anual per part d’un tècnic especialitzat per analitzar l’estat general del sistema i detectar possibles errors o desgasts.

Freqüència de revisió i neteja dels equips

És recomanable fer revisions i neteges periòdiques als equips d’aerotèrmia per mantenir la seva eficiència i prevenir avaries. La freqüència d‟aquestes tasques pot variar segons l‟ús del sistema i les condicions ambientals, però se suggereix seguir aquestes pautes generals:

 • Reviseu els filtres d’aire almenys una vegada al mes i netegeu-los o reemplaçau-los segons sigui necessari.
 • Efectuar una neteja completa dels evaporadors i condensadors almenys una vegada a l’any, i eliminar la brutícia acumulada que pugui afectar l’intercanvi tèrmic.
 • Comprovar l’estat de les connexions i components elèctrics de forma regular per evitar curtcircuits o fallades al sistema.
 • Realitzar un ajustament i calibratge periòdic dels controls i paràmetres del sistema per assegurar un funcionament òptim i eficient.

Comparativa entre l’aerotèrmia i altres sistemes de climatització a pisos

A la comparativa entre l’aerotèrmia i altres sistemes de climatització en pisos, l’eficiència energètica és un factor determinant. L’aerotèrmia destaca pel seu alt rendiment energètic aprofitant la calor de l’aire per generar calefacció i refrigeració de manera eficient i sostenible. Això es tradueix en un consum d’energia menor i, per tant, en menors costos de funcionament al llarg del temps.

Rendiment energètic

Un dels beneficis principals de l’aerotèrmia és el seu elevat rendiment energètic, que supera altres sistemes convencionals. En aprofitar una font d’energia renovable i gratuïta, com és l’aire, l’aerotèrmia aconsegueix un alt nivell d’eficiència en la producció de calor i fred, reduint el consum d’energia i contribuint a sostenir el sistema.

Costos de funcionament

En termes de costos de funcionament, l’aerotèrmia es posiciona com una alternativa rendible a llarg termini. Tot i la inversió inicial necessària per a la instal·lació del sistema, els menors costos d’energia al llarg de la seva vida útil compensen aquest desemborsament inicial. A més, com que és un sistema eficient, l’aerotèrmia ajuda a reduir la factura energètica mensual, cosa que es tradueix en un estalvi econòmic significatiu per als usuaris.

Confort tèrmic i versatilitat de l’aerotèrmia

Un altre aspecte fonamental en la comparativa entre l’aerotèrmia i altres sistemes de climatització a pisos és el confort tèrmic que proporciona i la seva versatilitat en l’ús. L´aerotèrmia garanteix una temperatura constant i agradable al´interior de l´habitatge, adaptant-se a les necessitats de calefacció i refrigeració en diferents èpoques de l´any. La seva capacitat per oferir tanta calor com fred la converteix en una solució versàtil i completa per mantenir un ambient confortable a la llar.

Control de temperatura

L´aerotèrmia permet un control precís de la temperatura al´interior de l´habitatge, garantint un confort tèrmic òptim en tot moment. Gràcies a la seva capacitat per ajustar la potència de calefacció o refrigeració segons les necessitats, els usuaris poden gaudir d´un ambient agradable i acollidor a qualsevol estació de l´any, sense importar les condicions climàtiques externes.

Adaptabilitat a diferents espais

La versatilitat de l’aerotèrmia es reflecteix en la capacitat per adaptar-se a diferents espais i necessitats de climatització en un pis. Ja sigui en un dormitori, saló, cuina o bany, l’aerotèrmia pot proporcionar el confort tèrmic necessari a cada ambient, de manera eficient i homogènia. Aquesta versatilitat la converteix en una opció atractiva per a aquells que busquen un sistema de climatització complet i adaptable a les diferents zones de casa seva.

Tendències futures a la instal·lació de sistemes d’aerotèrmia en pisos

Innovacions tecnològiques i avenços al sector de les renovables

L’evolució tecnològica al camp de les renovables marca el futur de l’aerotèrmia en pisos. S’esperen avenços significatius en l’eficiència i el rendiment dels sistemes, així com en la integració de noves funcionalitats per optimitzar el consum energètic.

Els desenvolupaments en materials més sostenibles i en la miniaturització de components permetran una adaptabilitat més gran de l’aerotèrmia a espais reduïts, facilitant la seva instal·lació en pisos urbans amb limitacions d’espai.

Potencial desenvolupament de l’aerotèrmia en entorns residencials urbans

El creixement de l‟aerotèrmia en entorns urbans es perfila com una tendència al‟alça. La compatibilitat amb sistemes d’edificació moderns i la capacitat d’integrar-se a comunitats energètiques locals promouen la seva adopció a pisos de zones urbanes.

 • Major conscienciació sobre la sostenibilitat ambiental.
 • Regulacions governamentals que incentiven l’adopció de sistemes ecoeficients.
 • La cerca de solucions energètiques netes i rendibles en entorns urbans en constant creixement.

Consulta experta: Preguntes freqüents sobre l’aerotèrmia a pisos

Eficiència i estalvi energètic amb l’aerotèrmia

L’aerotèrmia a pisos ofereix una alta eficiència energètica en aprofitar l’energia natural de l’aire. Això es tradueix en un estalvi significatiu a les factures d’energia, ja que l’aerotèrmia és un sistema que consumeix menys energia que altres mètodes convencionals de calefacció i refrigeració. A més, en reduir la dependència de combustibles fòssils, es contribueix a una emissió menor de gasos d’efecte hivernacle, promovent un entorn més sostenible i respectuós amb el medi ambient.

Consideracions específiques per a la instal·lació en pisos de diferents mides

 • Per a pisos més petits, és important triar una bomba de calor de dimensions adequades que es pugui adaptar a l’espai disponible sense comprometre’n el funcionament.
 • En cas de pisos més amplis, cal avaluar la distribució de l’habitatge per determinar els punts estratègics on col·locar les unitats interiors i exteriors, garantint una climatització eficient a totes les àrees.
 • L’alçada dels sostres i la capacitat d’aïllament del pis també són factors que cal considerar per maximitzar el rendiment de l’aerotèrmia i evitar pèrdues energètiques.

Solgetic empresa d’instal·lacions d’aerotèrmia

Solgetic som una empresa que ofereix serveis d’instal·lacions d’energies renovables amb instal·ladors d’aerotèrmia més de 10 anys d’experiència. Aquí pots veure totes les nostres instal·lacions realitzades d’aerotèrmia desde el 2013:

Som instal·ladors especialistes en instal·lacions d’alta eficiència energètica, de generació d’energia i en la integració de sistemes per monitoritzar i gestionar tot allò que ens permetrà controlar i optimitzar energèticament l’edifici.

Sobretot estem especialitzats en instal·lacions per a edificis nZEB (“nearly-zero energy building”) i Passivhaus.

Sistemes de climatització d’alta eficiència, com l’aerotèrmia, com la biomassa, generadors d’energia basats en les energies renovables, com és la fotovoltaica, sistemes de control i domòtica, estalvi d’aigua,…., són exemples de les instal·lacions que implementem amb la solvència tècnica que ens dona l’experiència i coneixements dels nostres operaris i enginyers.

A més d’estar especialitzats en instal·lacions de climatització i ventilació d’alta eficiència energètica i energies renovables, realitzem qualsevol instal·lació que formi part d’un edifici:

 • Control / domòtica
 • Instal·lacions elèctriques i de comunicació
 • Control d’accés
 • Monitorització
 • Fontaneria
 • Sanejament
 • Tractament d’aigües

Realitzem instal·lacions a, i als voltants de: Centelles, Tona, La Garriga, Vic, Girona, Barcelona, Matadepera, Sant Just Desvern, Alella, Gurb, Mataro, Manlleu, Torello, Seva, Lloret de Mar, Terrassa, Hostalets de Balenya, Sabadell, Granollers.

Nosaltres com a insta·ladors d’aerotermia et podem realitzar tot el proces d’instal·lacio d’aerotermia. Demana el teu pressupost personalitzat gratuït d’aerotèrmia avui mateix. Els nostres enginyiers t’assessoraran sense compromís. Sol·licita-ho ara!”

Preguntes Freqüents sobre l’Instal·lacio d’aerotèrmia

Instal·lació d’aerotèrmia

Preguntes generals sobre la colocació de sistemes d’aerotèrmia

Sí, a pots instal·lar aerotèrmia a la teva nova casa construïda, igual que una vella. La nostra tecnologia s’adapta a diferents situacions i es pot integrar fàcilment a la teva infraestructura existent. Contacta’ns per un pressupost

Sí, és possible instal·lar un sistema d’aerotèrmia en un pis. Tot i que els pisos tendeixen a tenir menys espai que les cases unifamiliars, hi ha opcions dissenyades específicament per adaptar-se a aquest tipus de vivenda. Contacta’ns per un estudi gratuït.

Segons les regulacions del Reglament d’instal·lacions tèrmiques d’edificis (RITE), els sistemes aerotèrmics requereixen un manteniment preventiu per preservar-ne l’eficiència. A diferència dels sistemes de calefacció convencionals, no necessiten una inspecció periòdica cada 4 o 5 anys, ja que no hi involucren combustió ni generen residus o fums. És fonamental fer un manteniment regular per garantir el rendiment òptim del sistema, però no requereixen revisions de seguretat com les instal·lacions tradicionals de calefacció.

Estalvi, inversió i preus de l’aerotèrmia

Descubreix el benefici que obtindràs

Abans de procedir amb la instal·lació d’un sistema d’aerotèrmia, és fonamental fer un estudi detallat del consum energètic. Recomanem sol·licitar pressupostos a professionals qualificats, que us podran oferir la millor solució adaptada a les vostres necessitats específiques i calcular els terminis d’amortització del projecte. Aquest enfocament garanteix una elecció informada i rendible per a la teva inversió en energia renovable.

La implementació d’aerotèrmia pot conduir a un estalvi energètic fins al 75%. Com que no necessita un contracte amb la companyia de gas, és possible evitar el càrrec fix de la factura. Combinat amb l’ús de panells solars fotovoltaics, aquest sistema fins i tot pot generar un estalvi total del 100%. Aquesta combinació ofereix una solució integral per reduir significativament les despeses energètiques i promoure la independència energètica.

Si, a Solgetic oferim l’opció de fer el pagament a plaços. Contacta amb nosaltres per un pressupost gratuït.

Aerotèrmia VS Gas

Renova la climtitzció amb l’energia del futur

L’aerotèrmia ofereix millores significatives en eficiència, sostenibilitat i seguretat en comparació amb una caldera de gas. A més, es caracteritza per una durabilitat més gran, amb una vida útil que pot duplicar la d’una caldera de gas estàndard. Aquesta tecnologia representa una opció més eficaç i duradora per a la climatització de les llars, promovent tant lestalvi energètic com la cura del medi ambient.

Si el sistema que es reemplaça funciona a temperatures menors de 75 °C, que és el límit màxim de funcionament de l’aerotèrmia, llavors sí, en aquest cas no caldria instal·lar components addicionals. Això simplifica el procés d’instal·lació i fa que la transició al sistema d’aerotèrmia sigui més directa i eficient.

Articles sobre Instal·lacions Aerotèrmia