Condicions de venda

Termes de servei

Denominació social: Progetic Projectes Sostenibles S.L.
Domicili social: Carrer Ramon Turró, 100-104, 5-7, 08005 Barcelona
Domicili magatzem: Carretera de Ribes, 151, 08591 Aiguafreda (Barcelona)
CIF: B66447426
Telèfon de contacte: 937 684 269
Correu electrònic: ;
Dades registrals: Inscrita en el Tom 44644, Foli 123, Fulla B 462213 del Registre Mercantil de Barcelona

ENVIAMENTS

A Solgetic enviem a tot Catalunya, mitjançant diferents agències de transport.

Per als enviaments de la compra de material amb comandes superiors a 150 € (IVA inclòs) els ports són gratuïts, excepte per als kits de fotovoltaica que s’aplicaran els següents imports:

  • Província Barcelona: 50 € (60,5 € IVA inclòs). Gratuït per a compres superiors a 2.500 €
  • Províncies de Girona, Lleida i Tarragona: 80 € (96,8 € IVA inclòs). Gratuït per a compres superiors a 3.500 €.
  • Altres zones: a consultar

En cas de no superar els 150 €, el preu de l’enviament estàndard serà de 10 € IVA inclòs per a Catalunya.

El 21% d’IVA està inclòs en tots els nostres preus.

DEVOLUCIONS

De conformitat amb el que preveu el Text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries (Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre) (en endavant “LGCYU”), el client tindrà dret a el desistiment de la comanda sol·licitada en un termini de 14 dies naturals des de la recepció del mateix, prèvia comunicació a Progetic Projectes Sostenibles SL, emprant per a això aquest document de desistiment Formulari de desistiment. El document de desistiment haurà de ser remés al nostre correu electrònic o amb assumpte “Sol·licitud Devolució”. Progetic projectes sostenibles SL s’obliga, en virtut de l’esmentada Llei, a retornar l’import del producte. Per la naturalesa dels productes subministrats per Progetic, l’empresa no es fa càrrec dels ports derivats d’enviament dels productes en el període de desistiment o període de desistiment lliure, de manera que Progetic recomana un correcte assessorament previ a la compra. En virtut de cobrir amb les necessitats d’informació tècniques sobre qualsevol dels productes el departament tècnic queda a la seva disposició en el 937 684 269 o per assessorar de forma gratuïta i sense compromís amb l’objectiu que el producte finalment comprat compleixi amb les seves expectatives, necessitats, compatibilitat i ús esperat.

Per a qualsevol possible incidència o reclamació, us recomanem que us poseu en contacte amb el Servei d’Atenció al Client, a el telèfon: 937 684 269. El cost de la recollida per part de Progetic projectes sostenibles SL serà de 25 € + IVA sempre que el pes del producte sigui inferior a 25 kg. Per a aquells productes amb un pes superior contactar amb Progetic projectes sostenibles SL.

Les devolucions monetàries realitzades per TPV es fan efectiva en el compte de client fins a 10 dies hàbils.

Les devolucions s’han de remetre a la següent adreça:

Progetic projectes sostenibles SL
Carretera de Ribes, 151
08591 Aiguafreda (Barcelona)

La devolució de l’import s’efectuarà mitjançant abonament.

En el cas de sol·licitar una devolució, excepte en supòsits en què el venedor s’ofereixi a recollir els béns, el consumidor ha de tornar-los al venedor o a una persona autoritzada per aquest abans de 14 dies naturals des del dia següent en què comuniqui al venedor seva decisió de desistir.

Es procedirà a la devolució de l’import pagat. Sense perjudici de l’anterior, el consumidor i usuari serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació dels mateixos diferent de la necessària per a establir la seva naturalesa, les seves característiques o el seu funcionament, sent per tant imprescindible que el producte es trobi en perfectes condicions. Si l’article no es retorna en el mateix embalatge d’origen, patirà una depreciació. Així mateix, el client serà responsable de la disminució del valor del producte que puguin resultar per mal ús, manipulació o instal·lació no professional, o mal funcionament com curt circuit en cas de factors externs a l’ús normal del producte, com ara pujades o baixades de tensió, utilització d’accessoris inadequats o prohibits pels fabricants, caigudes, aigua, foc o maneig incorrecte o abusiu per part de client o per terceres persones no autoritzades pels fabricants.

Els costos de devolució, aniran a càrrec del venedor. Si per contra desitja la substitució del producte, Progetic projectes sostenibles SL es compromet a lliurar al client un altre producte en perfecte estat un cop rebut i comprovat l’estat del producte retornat i liquidada la diferència entre aquests dos.

Progetic projectes sostenibles SL prendrà les mesures convenients per assegurar-se que els productes compten amb les característiques esmentades i que l’estat del producte compta amb els requisits necessaris per a la devolució de l’import abonat pel client.

La devolució de l’import es realitzarà per la mateixa modalitat de pagament en la qual es va realitzar la compra, excepte la compra contra reemborsament, en aquest cas es procedirà a la devolució de l’import amb transferència bancària, així com en el qual cas que s’hagi realitzat el pagament en efectiu.

Pel que fa als serveis prestats, un cop iniciats no podran ser retornats sota cap circumstància.

Les instal·lacions realitzades per l’equip de instal·ladors que formen part de Progetic projectes sostenibles SL gaudeixen d’un període de garantia de 6 mesos en virtut a la normativa vigent. Aquesta garantia serà aplicable sempre que no es doni manipulació indeguda ni hi hagi un incorrecte manteniment de la instal·lació realitzada. Progetic projectes sostenibles SL es reserva el dret a realitzar les proves oportunes per establir la viabilitat de l’aplicació de la garantia a les instal·lacions.

La factura s’enviarà el dia que surti el material de les nostres instal·lacions, si desitja rebre la factura en el moment de compra sol·liciti-ho a:

GARANTIA

Segons la Llei General per la Defensa de Consumidors i Usuaris (LGDCU), marc legal que té per objecte facilitar al consumidor diferents opcions per exigir el sanejament quan el bé adquirit no sigui conforme amb el contracte, donant-li l’opció d’exigir la reparació o la substitució del bé, llevat que aquesta resulti impossible o desproporcionada.

La garantia de béns de consum que no compten amb un correcte funcionament es divideix en dos períodes.

Aquests períodes es mantenen sempre que el fabricant no concreti períodes més llargs en el casos s’aplicarà la garantia segons estableixi el fabricant en qüestió, o bé per a aquells productes que per la seva naturalesa gaudeixen d’un període de garantia superior, com ara els panells solars, que compten amb una garantia mecànica de 10 anys i una garantia de lliurament de potència de 25 anys, per a la resta de productes la situació és la següent:

Els períodes que es distingeixen sempre que no hi hagi esment diferent pel fabricant, són:

  • Període des de la seva adquisició (en el cas d’haver realitzat la compra presencial) o possessió (en el cas d’haver realitzat una compra en línia) fins als 6 mesos.
  • Període des dels 6 mesos fins als 2 anys de la seva adquisició (en el cas d’haver realitzat una compra presencial) o possessió (en el cas d’haver realitzat una compra en línia).

A continuació s’especifiquen els períodes amb detall.

Període des de la seva adquisició o possessió fins als 6 mesos

De conformitat amb el que preveu la LGDCU, s’aplicarà la garantia sobre els articles sempre que l’article compleixi les següents característiques a la seva devolució:

  • Que el producte es trobi en els primers sis mesos des de la seva adquisició (en el cas d’haver comprat directament l’article a les nostres instal·lacions), o des de la possessió del producte (en el cas d’haver adquirit l’article de forma online).
  • Que el producte hagi experimentat un correcte ús, s’hagin seguit les recomanacions de fabricant i la seva manipulació hagi estat correcta.
  • Que amb la devolució del producte també es retornin els accessoris i que es lliuri en el mateix estat en què Progetic projectes sostenibles SL l’hi va enviar.
  • Que el producte compti amb el seu embalatge i documents originals. En cas de no disposar de l’embalatge original, es requerirà un de similar pel que fa a nivell de seguretat i protecció per al producte facilitat per Progetic projectes sostenibles SL en el moment de la compra.
  • Que els productes no comptin amb mostres evidents de mala manipulació, dany o trencament.

En cas que el producte compti amb irregularitats en el seu funcionament es pot apel·lar a un defecte de fabricació.

El dret d’aplicació de garantia dels productes de Progetic projectes sostenibles SL queda subjecte al fet que el producte hagi estat utilitzat correctament, seguint amb les recomanacions de fabricant, per a la utilització per a la qual el producte hagi estat fabricat i amb els elements compatibles amb ell mateix .

No ha de passar més de dos mesos entre que el client experimenta un problema amb el seu producte fins que ho notifica a Progetic projectes sostenibles SL, en cas contrari el producte perd la seva garantia.

Progetic projectes sostenibles SL no es farà càrrec de possibles danys que puguin resultar per mal ús, manipulació o instal·lació no professional, o mal funcionament com curt circuit. La garantia no serà vàlida en cas de factors externs a l’ús normal del producte, com ara pujades o baixades de tensió, utilització d’accessoris inadequats o prohibits pels fabricants, caigudes, aigua, foc o maneig incorrecte o abusiu per part de client o per terceres persones no autoritzades pels fabricants.

A més, el producte ha d’haver comptat amb un correcte manteniment en virtut al que determina el fabricant.

Progetic projectes sostenibles SL prendrà les mesures convenients per assegurar-se que els productes compten amb les característiques esmentades i que l’estat del producte compta amb els requisits necessaris per a l’aplicació de la garantia.

Finalment, si voleu enviar el producte per exercir el dret de garantia ha d’enviar-lo a l’adreça facilitada més avall amb els accessoris adquirits al costat del producte (en cas d’haver-los), així com en les mateixes condicions com el producte es va adquirir.

Període des dels 6 mesos fins als 2 anys des de la seva adquisició o possessió

Aquells productes que presentin irregularitats en el seu funcionament durant aquest període de temps es podrà exercir el dret de garantia sempre que juntament amb el producte defectuós s’enviï un informe de peritatge industrial que afirmi que el producte durant la seva vida útil va ser utilitzat correctament i que qualsevol problema en el seu funcionament és conseqüència d’un defecte de fabricació arrossegat en el temps.

No ha de passar més de dos mesos entre que el client experimenta un problema amb el seu producte fins que ho notifica a Progetic, en cas contrari el producte perd la seva garantia.

Progetic no es farà càrrec de possibles danys que puguin resultar per mal ús, manipulació o instal·lació no professional, o mal funcionament com curt circuit. La garantia no serà vàlida en cas de factors externs a l’ús normal del producte, com ara pujades o baixades de tensió, utilització d’accessoris inadequats o prohibits pels fabricants, caigudes, aigua, foc o maneig incorrecte o abusiu per part del client o per terceres persones no autoritzades pels fabricants.

En cas de productes enviats a Progetic sense l’esmentat informe de peritatge industrial, Progetic queda a l’espera de rebre el peritatge industrial per a procedir amb la valoració de l’aplicació de la garantia. El peritatge industrial sempre anirà a càrrec del client, de forma independent a l’informe resultant.

En el cas que els informes proporcionats vagin en la mateixa direcció i la conclusió sigui que el problema de funcionament deriva d’un defecte de fabricació Progetic es compromet amb el client a la reparació o substitució de l’equip en qüestió.

En qualsevol altre cas, la garantia no és aplicable.

GARANTIA DELS INVERSORS

A més de que l’ús i maneig de l’inversor estigui d’acord amb el que especifiqui el fabricant, és imprescindible que hi hagi paritat entre l’inversor i la resta d’elements de la instal·lació fotovoltaica, pot consultar a Progetic la compatibilitat que ha d’existir entre els elements de la instal·lació .

D’altra banda, Progetic no es fa responsable dels efectes sobre el sistema fotovoltaic, la rendibilitat, eficiència, trencament o problemes en el funcionament conseqüència de les males condicions de el quadre elèctric de l’habitatge.

L’estudi, instal·lació, posada a punt de el sistema, garantia dels productes i tots els drets als quals s’acullen els consumidors es veuran limitats en la mesura en què el quadre elèctric del seu habitatge no compleixi amb el ‘Reglament electrotècnic de baixa tensió i instruccions tècniques complementàries’ (REBT-ITC), que estableix el marc de condicions tècniques i garanties que han de reunir les instal·lacions elèctriques connectades a una font de subministrament en els límits de baixa tensió en termes de seguretat, funcionament i fiabilitat per a instal·lacions i persones. Per això, Progetic no es responsabilitza de l’efectivitat de la instal·lació solar fotovoltaica i no respon davant les possibles fallades que puguin donar-se des de l’inversor solar fins als consums de l’habitatge, quedant qualsevol problema que succeeixi sota única responsabilitat de client.

GARANTIA D’ESTRUCTURES PER MÒDULS SOLARS

Sempre que hi hagi un despreniment total o parcial d’una estructura de mòduls solars, si segons l’Associació Estatal de Meteorologia (AEMET) durant aquest període de temps han existit en un radi de 50 km uns vents de més de 104 km/h Progetic no es farà responsable de la seu despreniment.

De fet, quan hi ha ratxes de vent de més de 104 km/h els fabricants no garanteixen el no despreniment de les seves estructures en sostres, façanes o sòl.

DIRECCIÓ A LA QUAL ENVIAR PRODUCTES PER EXERCIR DRET DE GARANTIA

La direcció a la qual s’ha d’enviar els productes sobre els quals es vol exercir el seu dret de devolució, substitució o reparació és a les oficines centrals:

Progetic projectes sostenibles S.L.
CIF: B66447426
Carretera de Ribes, 151, 08591 Aiguafreda (Barcelona)

PORTS ASSUMITS PER A L’ENVIAMENT DEL PRODUCTE AMB LA SOL·LICITUD DE L’APLICACIÓ DE LA GARANTIA

Progetic posa a la seva disposició el servei de recollida de material defectuós per a l’estudi de l’estat del producte i per tant de l’aplicació de la garantia. En cas que el client contacti amb Progetic per a sol·licitar el servei de recollida, el client serà responsable de l’estat del material fins al moment en què l’empresa transportista reculli el material.

En canvi per a aquells clients que desitgin pels seus mitjans o per mitjans aliens als oferts per Progetic enviar el material per procedir a la seva devolució, seran responsables de l’estat del material fins que el producte arribi a les instal·lacions de Progetic, de manera que en aquest cas, qualsevol dany ocasionat a la mercaderia, serà responsabilitat de client i serà considerat com una mala manipulació de la mateixa, i és aplicable la garantia dels productes.

Els ports per a la devolució del producte únicament els assumirà Progetic si el producte és retornat com a conseqüència d’un problema de fabricació i per aquest motiu presenta problemes de funcionament, per als altres casos, serà el client qui assumeixi els ports.

CONDICIONS INSTAL·LACIÓ

L’acceptació i abonament d’una instal·lació fotovoltaica implica que el client ha verificat que la instal·lació compleix amb les característiques mínimes que inclou que la teulada és apropiada, segura, estable i amb una inclinació adequada, que l’entorn és segur i que compta amb les característiques necessàries per a la correcta instal·lació dels dispositius, connexió i espai per manipular, instal·lar i realitzar les tasques necessàries per part de l’equip de instal·ladors, així com que les mesures de seguretat com la línia de vida o punt d’ancoratge siguin possibles.

En el cas que s’hagi de contractar maquinària de muntatge s’haurà de notificar a Progetic per email aquesta necessitat. No es realitzarà la instal·lació sense comptar amb tota la maquinària i equips necessaris perquè pugui ser realitzada de forma íntegra i segura tant per als components com per a les persones.

El lloguer de maquinària, equips o eines no especificats en el pressupost cal pagar-los a part i en cada cas s’enviarà pressupost personalitzat que haurà de ser abonat íntegrament abans de que la instal·lació sigui realitzada, en concret s’haurà d’haver realitzat el pagament del material i tots els equips necessaris abans de formalitzar la data de la instal·lació.

Les taxes i cost de la legalització de la instal·lació fotovoltaica s’abonarà a part i només en aquells casos en què el client ho sol·liciti.

La instal·lació dependrà de les condicions meteorològiques, de manera que si no són favorables es concretarà una nova data per realitzar la instal·lació.

Els tècnics i instal·ladors de Progetic realitzaran les recomanacions necessàries perquè la producció fotovoltaica sigui l’adequada segons els consums estimats, naturalesa de les infraestructures i l’entorn. El pagament de la instal·lació implica l’acceptació de les condicions tècniques, de manera que després d’haver abonat la quantitat requerida la situació, ubicació, orientació i qualsevol altra característica que afecti els mòduls solars, inversor o un altre element serà la que prèviament s’hagi convingut entre el client i Progetic. En el cas que el client decideixi adquirí components fotovoltaics diferents als recomanats per l’equip tècnic de Progetic, serà el client qui assumeixi tota la responsabilitat i Progetic no respondrà davant d’una insuficient producció fotovoltaica, o problemes a l’inversor per no tenir unes condicions de corrent i voltatge adequats.

Progetic no realitzarà cap instal·lació en la qual el client no hagi facilitat prèviament la informació sol·licitada.

RECLAMACIONS PER MERCADERIA DEFECTUOSA O ERRÒNIA

L’albarà de lliurament o factura emesa per Progetic té validesa com a garantia de fabricant, aquesta tindrà efecte a partir del dia que es realitza el lliurament al domicili del comprador.

Les reclamacions per possibles incidències com que el producte es lliuri deteriorat, equivocat, o per qualsevol altra causa susceptible de reclamació, s’han de notificar a les 24 h següents a la recepció de la mercaderia. Trucant al 937 684 269 o enviant un correu a .

Passat aquest termini el client accepta la mercaderia oferta i perd el seu dret a reclamació.

LLIURAMENT I DESCÀRREGA DE LA MERCADERIA

Les condicions de lliurament de la mercaderia queden subjectes a les facilitats i limitacions d’accés i naturalesa de la descàrrega, així com a les dimensions i pes del material que estimi l’empresa logística.

Queda a la disposició del client la possibilitat de fixar un punt de recollida amb fàcil accés.

El client, al rebre la mercaderia, ha de comprovar immediatament que el material rebut i l’estat de la mateixa sigui correcte. Per a la revisió del material rebut el client disposa de 24 hores per a realitzar la comprovació i posterior notificació a Progetic en cas que el material rebut compti amb irregularitats. Passat el termini de 24 hores des del moment de la recepció de la mercaderia, Progetic no es fa responsable de l’estat ni qualitat en el material rebut.

En aquells casos en què el lloc de lliurament de la mercaderia sigui de difícil accés i això impliqui un sobrecost per a la companyia logística, Progetic contactarà amb el client per traslladar part d’aquest sobrecost, contacti’ns per a més informació.

CONDICIONS DE COMPRA

Els presents termes dels serveis suposen les condicions generals de venda de totes les comandes de productes de Progetic i formaran part del contracte de venda.

L’acceptació dels productes implicarà l’acceptació d’aquestes condicions de venda, preus i pagaments.

Els preus que apareixen a la botiga ja inclouen el 21% I.V.A.

Progetic es reserva el dret de variar el preu dels articles sense previ avís d’acord amb les condicions de mercat. Totes les factures o albarans de compra són pagadores a la data mostrada en les mateixes.

Progetic eximeix la seva responsabilitat en matèria d’efectivitat, producció i rendibilitat sempre que en la instal·lació de qualsevol dels seus productes no compleixi amb l’estudi fotovoltaic recomanat per qualsevol dels nostres tècnics.

FORMES DE PAGAMENT

– Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD

Li garantim que cadascuna de les transaccions realitzades en Progetic és 100% segura. Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur.

Així mateix, les dades sobre la targeta de crèdit no queden registrades en cap base de dades sinó que van directament al TPV (Terminal Punt de Venda) del Banc.

Al pagar amb targeta VISA o MASTERCARD es demanaran sempre les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les 3 últimes xifres del número imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d’aquesta manera, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

Important: El frau amb targeta de crèdit és un delicte, i Progetic emprendrà acció judicial contra tot aquell que realitzi una transacció fraudulenta a la nostra botiga on-line.

– Transferència Bancària

(Banc Sabadell) ES48 0081 0376 4500 0123 7428

El pagament s’ha de fer pel mitjà indicat a l’hora de la comanda i en euros (€). Acceptem com a mitjà de pagament l’ingrés en compte o transferència bancària.

FINANÇAMENT COMPRA KITS FOTOVOLTAICS

Li donem la possibilitat de finançar les seves compres de Kits fotovoltaics i pagar-les en còmodes terminis amb FinConsum de La Caixa.

Consulti més informació aquí.

TERMINIS DE LLIURAMENT I DISPONIBILITAT DE PRODUCTES

El compromís adquirit per Progetic de venda i lliurament de la mercaderia oferta queda supeditat a l’estoc del producte anunciat i a la disponibilitat de la mateixa fins a fi d’existències, de manera que Progetic, en el seu compromís de qualitat i servei a el client, intenta en tot moment que els productes publicitats estiguin disponibles.

El lliurament es considera efectuat en el moment que es posa el producte a disposició el Client pel transportista i el destinatari signa la recepció del lliurament. Correspon al destinatari verificar els productes a la recepció dels mateixos i exposar totes les excepcions i reclamacions que puguin estar justificades.

Els lliuraments s’efectuaran amb despeses a càrrec del client, sempre que no es donin les circumstàncies que impliquin enviaments gratuïts.

PROPIETAT I RISC

Tots els productes romandran en propietat de Progetic fins que no es vegi satisfet el pagament total de l’import dels mateixos.

PROGETIC PROJECTES SOSTENIBLES S.L. EMPRESA INSTAL·LADORA AUTORITZADA

Progetic projectes sostenibles SL és empresa instal·ladora autoritzada inscrita al Registre d’agents de la seguretat industrial (RASIC) amb el número RASIC-005005987 com a empresa instal·ladora d’electricitat, categoria especialista.

INSTAL·LACIÓ DE CONNEXIÓ A XARXA

Per contractar el servei de instal·lació i posada en funcionament d’una instal·lació fotovoltaica connectada a xarxa, caldrà una visita prèvia d’un tècnic de Progetic. Posteriorment a la visita es presentarà un pressupost de la instal·lació.

La visita tindrà un cost de 150 €. Aquest cost es descomptarà del pressupost de instal·lació si es contracta la instal·lació.

El cost de la mà d’obra s’ha d’abonar de manera íntegra abans de cada instal·lació fotovoltaica.

FULL DE RECLAMACIONS

Progetic posa a disposició dels clients els fulls de reclamació en el domicili de l’empresa. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de el domicili de l’usuari.