Estalvi mensual aerotèrmia amb Solgetic: Reduïu la factura de llum!

Estalvi mensual aerotèrmia amb Solgetic: Reduïu la factura de llum! L’aerotèrmia és una tecnologia eficient que permet estalviar energia i diners a la factura mensual de climatització. Aquest sistema aprofita la calor de lʻaire exterior per escalfar lʻinterior dʻun habitatge, aconseguint un consum energètic reduït i un confort tèrmic òptim. Saber exactament l’estalvi mensual de …

Estalvi mensual aerotèrmia amb Solgetic: Reduïu la factura de llum!

Estalvi mensual aerotermia

L’aerotèrmia és una tecnologia eficient que permet estalviar energia i diners a la factura mensual de climatització. Aquest sistema aprofita la calor de lʻaire exterior per escalfar lʻinterior dʻun habitatge, aconseguint un consum energètic reduït i un confort tèrmic òptim.

Saber exactament l’estalvi mensual de l’aerotèrmia es molt variat depenen del cas de cada instal·lacio d’aerèotermia, però hos podem donar unes dades generals.

Beneficis de la climatització amb aerotèrmia

L’aerotèrmia ofereix una sèrie de beneficis significatius que la converteixen en una opció atractiva per climatitzar habitatges de manera eficient i sostenible. A continuació, es detallen els principals esltalvis mensuals i beneficis:

Estalvi energètic amb aerotèrmia

 • Reducció del consum denergia elèctrica en comparació amb sistemes convencionals.
 • Més eficiència en la generació de calor o fred a partir de l’aire exterior.
 • Possibilitat d’obtenir un estalvi del 70% a la factura de la llum en comparació amb altres sistemes.

Eficiència en el consum denergia

 • Utilització de tan sols 250 watts d’electricitat per generar 1 kWh d’energia tèrmica.
 • Reducció significativa del consum anual de calefacció, fins a un 66% en alguns casos.
 • Eficiència demostrada en habitatges de diferents mides i ubicacions geogràfiques.

Confort tèrmic a l’habitatge

 • Distribució uniforme de la temperatura a tot l’habitatge gràcies a l’aerotèrmia.
 • Possibilitat de regular la temperatura de manera precisa i mantenir un ambient confortable a qualsevol època de l’any.
 • Major benestar per als ocupants de l’habitatge, sense fluctuacions brusques de temperatura.

Cas d’exit d’un client nostre amb estalvis fins a 4.239 €

Vem realitzar una instal·lació Substitució d’una caldera de gasoil per una aerotermia,Per alimentar el consum de l’aerotèrmia, també es va realitzar una instal·lació fotovoltaica.

Amb aquesta instal·lació conjunta de plaques solars i aerotèrmia, el propietari aconsegueix un estalvi anual de 4.239€, amb una producció anual estimada de 16.413 kWh. També contribuirà a evitar l’emissió anual de fins a 10.616 Kg de CO2 a l’atmosfera.

PropostaConsumPreu Import
Gasoil01,21€/ l0€
Electricitat908 kW/h0,292€ / kWh265€
TOTAL265€
ESTALVI4.239€

Substitució d’una caldera de gas per una aerotèrmia Daikin de 16 kW per a la producció de calefacció i d’ACS (Aigua Calenta Sanitària) d’un habitatge residencial. El consum energètic de l’aerotèrmia es cobreix amb la producció elèctrica de la instal·lació fotovoltaica.

Amb aquesta instal·lació conjunta de fotovoltaica i aerotèrmia, el propietari aconsegueix fins a un 74% d’estalvi en el consum elèctric, amb una producció anual estimada de 8.733 kWh. També contribuirà a evitar l’emissió anual de fins a 5.156 Kg de CO2 a l’atmosfera.

Substitució d’una caldera de gas per una aerotèrmia Daikin de 16 kW per a la producció de calefacció i d’ACS (Aigua Calenta Sanitària) d’un habitatge residencial. El consum energètic de l’aerotèrmia es cobreix amb la producció elèctrica de la instal·lació fotovoltaica.

Amb aquesta instal·lació conjunta d’aerotèrmia i fotovoltaica, el propietari de l’habitatge s’estalvia un 85% de gasoil per a la calefacció de la llar i un 73% d’estalvi en el consum elèctric . La qual té una producció anual estimada de 10.199 kWh. Amb el sistema instal·lat contribuirà a evitar l’emissió anual de fins a 6.216 kg de CO₂ a l’atmosfera.

Aerotermia plaques solasr

Funcionament i característiques de l’aerotèrmia

L’aerotèrmia és una tecnologia que aprofita la calor present a l’aire exterior per generar calor a l’interior d’un habitatge. A continuació, es detallen el principi de funcionament, els avantatges d’instal·lar un sistema d’aerotèrmia i els diferents tipus disponibles al mercat:

Principi de funcionament de l’aerotèrmia

El funcionament de lʻaerotèrmia es basa en lʻextracció de calor de lʻaire exterior mitjançant una bomba de calor. Aquesta calor s’absorbeix i es fa servir per escalfar l’interior de l’habitatge, garantint una climatització eficient i sostenible.

Avantatges d’instal·lar un sistema d’aerotèrmia

 • Alta eficiència energètica: L’aerotèrmia permet un ús més eficient de l’energia, reduint el consum elèctric i generant un estalvi significatiu a la factura mensual.
 • Baix impacte ambiental: En aprofitar una font d’energia renovable com l’aire, l’aerotèrmia contribueix a reduir emissions ia cura del medi ambient.
 • Confort tèrmic: L’aerotèrmia proporciona un ambient confortable a la llar, amb temperatures estables i homogènies a totes les estances.

Tipus de sistemes d’aerotèrmia disponibles al mercat

Al mercat es troben diferents tipus de sistemes d’aerotèrmia adaptats a les necessitats de cada habitatge:

 • Bomba de calor aire-aigua: Ideal per a calefacció i producció d’aigua calenta, utilitzant radiadors de baixa temperatura o terra radiant.
 • Bomba de calor aire-aire: Proporciona climatització en forma d’aire fred o calent, essent una opció versàtil per a diferents estances.
 • Bomba de calor híbrida: Combina l’aerotèrmia amb altres sistemes de calefacció, optimitzant el rendiment i l’eficiència energètica de la llar.

Comparativa de l’aerotèrmia respecte a altres sistemes de climatització

Consum energètic de l’aerotèrmia davant de sistemes tradicionals

L’aerotèrmia destaca per la seva eficiència energètica en requerir només 250 watts d’electricitat per generar 1 kWh d’energia tèrmica, cosa que permet un estalvi significatiu en comparació amb sistemes tradicionals. Aquest baix consum es tradueix en una reducció substancial a la factura de llum.

Major estalvi econòmic amb aerotèrmia

En instal·lar un sistema d’aerotèrmia, es pot experimentar un estalvi important a la factura mensual d’energia, arribant a assolir fins a un 70% en comparació amb altres sistemes de calefacció convencionals. Aquest estalvi econòmic a llarg termini compensa la inversió inicial a l’equip d’aerotèrmia.

Eficiència energètica de l’aerotèrmia en comparació amb calderes de gas i altres sistemes

 • L’aerotèrmia supera en eficiència energètica les calderes de gas i altres sistemes de calefacció convencionals, en reduir considerablement el consum d’energia per climatitzar una llar.
 • Gràcies a la seva tecnologia innovadora, l’aerotèrmia permet una utilització més eficient dels recursos energètics, contribuint així a la sostenibilitat i la reducció d’emissions contaminants en comparació amb sistemes tradicionals.

Aplicacions de l’aerotèrmia a la climatització de la llar

Ús de l’aerotèrmia per a calefacció i producció d’aigua calenta sanitària

L’aerotèrmia s’utilitza de manera eficient tant per a calefacció com per a la producció d’aigua calenta sanitària a les llars. La capacitat per extreure i aprofitar la calor de l’aire exterior la converteix en una opció sostenible i econòmica per cobrir aquestes necessitats.

Sistemes d’aerotèrmia combinats amb terra radiant i radiadors

Combinant l’aerotèrmia amb sistemes de terra radiant i radiadors, s’aconsegueix una distribució uniforme de la calor a l’habitatge, garantint un confort tèrmic òptim a totes les estances. Aquesta combinació permet un estalvi energètic més gran i un ús eficient de l’energia generada.

Avantatges de l’aerotèrmia en la climatització d’habitatges unifamiliars

En el cas d’habitatges unifamiliars, l’aerotèrmia es presenta com una solució ideal per la seva capacitat per adaptar-se a diferents tipus de construccions i necessitats de calefacció. La seva eficiència energètica i baix consum la converteixen en una alternativa atractiva per climatitzar de manera sostenible i econòmica aquests espais.

Com treballem en una Instal·lació d’Aerotèrmia a Solgetic?


Estudi Gratuit


Assesorament Personalitzat


Acceptacio de la proposta


Visita Técnica


Planificació


Instalació

PRESSUPOST I ESTUDI

Abans de començar una instal·lació d’aerotèrmia , és essencial fer un minuciós estudi de viabilitat adaptat a la teva situació perque nosaltres com a Instal·ladors d’aerotèrmia poguem realitzar una Instalació de qualitat. Aquesta anàlisi ha de considerar tant la ubicació específica del teu immoble com les característiques individuals.

Ubicació del teu Immoble:

 • Avaluem l’accessibilitat del lloc d’instal·lació.
 • Analitzem la presència de possibles obstacles que puguin influir a l’eficiència del sistema.

Característiques del teu Immoble:

 • Determinem la capacitat estructural de l’edifici per suportar la instal·lació.
 • Considerem la distribució despais i les necessitats particulars de climatització.

Avaluació de la Demanda Energètica i Capacitat d’Instal·lació:

 • Un cop completat l’estudi de viabilitat, és crucial avaluar la demanda energètica del vostre immoble i la capacitat d’instal·lació del sistema d’aerotèrmia. Aquesta avaluació ens permet assegurar que el sistema s’ajusta a les teves necessitats de climatització.

Demanda d’energia:

 • Calculem el consum energètic actual del teu immoble.
 • Analitzem les necessitats específiques de calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària.

Capacitat d’instal·lació:

 • Verifiquem que el sistema d’aerotèrmia seleccionat s’adapta a les característiques del vostre immoble.
 • Ens assegurem de la disponibilitat despai necessari per a la instal·lació dels components.

Planificació de la Instal·lació i Manteniment Futur:

 • Un cop completats els estudis previs, és essencial planificar amb detall tant la fase inicial d’instal·lació com el manteniment continuat del sistema per garantir-ne el funcionament òptim al llarg del temps.

Instal·lació d’aerotermia:

 • Definim un cronograma de treball detallat, amb dates i tasques específiques.
 • Coordinem amb els instal·ladors d’aerotèrmia per garantir una execució exitosa del projecte.

Manteniment Futur:

 • Establim un pla de manteniment preventiu per assegurar l’eficiència i la durabilitat del sistema.
 • Programem revisions periòdiques a càrrec de professionals especialitzats en aerotèrmia.

A Solgetic, ens preocupem per oferir-te una solució adaptada a les teves necessitats, Contacta’ns sense cap compromïs.

Instal·lació d'aerotèrmia

Impacte ambiental i sostenibilitat de l’aerotèrmia

L’aerotèrmia no només aporta estalvis mensuals elevats , sinó que també té un impacte positiu al medi ambient en reduir el consum energètic i les emissions contaminants. Tot seguit, es detallen aspectes clau relacionats amb la sostenibilitat d’aquesta tecnologia:

Contribució de l’aerotèrmia a l’estalvi energètic i la reducció d’emissions

 • L’aerotèrmia contribueix significativament a l’estalvi energètic utilitzant fonts renovables d’energia com l’aire per generar calor o fred, reduint la dependència de combustibles fòssils.
 • Com que és un sistema eficient en el consum d’electricitat, l’aerotèrmia permet disminuir les emissions de CO2 i altres gasos d’efecte hivernacle, beneficiant així la qualitat de l’aire i el medi ambient.

Incorporació de fonts renovables en sistemes d’aerotèrmia

L’aerotèrmia s’emmarca en el context de les energies renovables, en aprofitar recursos naturals inesgotables com l’aire per a la generació de calor i fred. Aquesta integració de tecnologies sostenibles fomenta la transició cap a un model energètic més net i respectuós amb lentorn.

Implicacions de l’aerotèrmia a l’eficiència energètica d’una llar

 • La instal·lació de sistemes d’aerotèrmia en un habitatge impulsa l’eficiència energètica de la llar en reduir el consum d’energia per a la climatització, cosa que es tradueix en un impacte ambiental menor i una major sostenibilitat a llarg termini.
 • A més, l’aerotèrmia es pot complementar amb altres mesures d’eficiència energètica a la llar, com ara l’aïllament tèrmic o la utilització d’electrodomèstics eficients, potenciant un consum responsable i respectuós amb el medi ambient.

Recomanacions per optimitzar l’ús de l’aerotèrmia

Consells per maximitzar l’estalvi amb sistemes d’aerotèrmia

Per maximitzar l’estalvi amb sistemes d’aerotèrmia, és important programar adequadament la temperatura de l’habitatge segons les necessitats i evitar sobreescalfaments innecessaris. A més, mantenir un nivell adequat d’aïllament en portes i finestres contribuirà a una major eficiència en el funcionament del sistema.

Consideracions sobre la mida i el tipus d’equip d’aerotèrmia

En triar la mida i el tipus d’equip d’aerotèrmia, és fonamental tenir en compte les característiques de l’habitatge i les necessitats de calefacció i aigua calenta. Un equip massa gran implicarà un consum energètic més gran, mentre que un massa petit podria no ser suficient per climatitzar adequadament els espais.

Aspectes a tenir en compte en la distribució de l’energia tèrmica a l’habitatge

 • Optimitzar la distribució de l’energia tèrmica a l’habitatge implica ubicar estratègicament els radiadors o emissors de calor per garantir una temperatura uniforme a totes les estances.
 • És important purgar regularment els radiadors per eliminar possibles bosses dʻaire que dificultin la circulació de la calor.
 • Utilitzar termòstats i vàlvules termostàtiques permetrà controlar de manera precisa la temperatura de cada habitació, evitant el sobreescalfament i estalviant energia en el procés.

Què és Solgetic?

Solgetic som una empresa d’instal·lacions d’energies renovables amb més de 10 anys d’experiència. Aquí pots veure totes les nostres instal·lacions realitzades d’aerotèrmia:

Som especialistes en instal·lacions d’alta eficiència energètica, de generació d’energia i en la integració de sistemes per monitoritzar i gestionar tot allò que ens permetrà controlar i optimitzar energèticament l’edifici.

Sobretot estem especialitzats en instal·lacions per a edificis nZEB (“nearly-zero energy building”) i Passivhaus.

Sistemes de climatització d’alta eficiència, com l’aerotèrmia, com la biomassa, generadors d’energia basats en les energies renovables, com és la fotovoltaica, sistemes de control i domòtica, estalvi d’aigua,…., són exemples de les instal·lacions que implementem amb la solvència tècnica que ens dona l’experiència i coneixements dels nostres operaris i enginyers.

A més d’estar especialitzats en instal·lacions de climatització i ventilació d’alta eficiència energètica i energies renovables, realitzem qualsevol instal·lació que formi part d’un edifici:

 • Control / domòtica
 • Instal·lacions elèctriques i de comunicació
 • Control d’accés
 • Monitorització
 • Fontaneria
 • Sanejament
 • Tractament d’aigües