Principals diferències entre bomba de calor i aerotèrmia: Tot el que cal saber

Principals diferències entre bomba de calor i aerotèrmia: Tot el que cal saber La bomba de calor i l’aerotèrmia són tecnologies renovables utilitzades per a calefacció i refrigeració. La diferència rau en la font d’energia: l’aerotèrmia aprofita la calor de l’aire, mentre que la bomba de calor pot fer servir diferents fonts. Ambdues opcions són …

Principals diferències entre bomba de calor i aerotèrmia: Tot el que cal saber

Diferències bomba de calor aerotèrmia

La bomba de calor i l’aerotèrmia són tecnologies renovables utilitzades per a calefacció i refrigeració. La diferència rau en la font d’energia: l’aerotèrmia aprofita la calor de l’aire, mentre que la bomba de calor pot fer servir diferents fonts. Ambdues opcions són eficients i sostenibles a la climatització d’espais.

Funcionament de la bomba de calor

Una bomba de calor utilitza els principis de la termodinàmica per transferir calor d’un lloc a l’altre. En mode de calefacció, extreu calor de l’exterior i la transferiu a l’interior d’un espai. En el cas de la calefacció, el procés funciona de manera inversa, extraient calor de l’interior i alliberant-lo a l’entorn exterior.

Aquest sistema es basa en un compressor i un refrigerant que treballen conjuntament per mobilitzar la calor d’un lloc a l’altre. La bomba de calor pot emprar diferents fonts denergia renovable, com laire, laigua o el sòl, depenent de la configuració del sistema.

Funcionament de l’aerotèrmia

L’aerotèrmia aprofita la calor emmagatzemada a l’aire circumdant per satisfer les necessitats de calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària en edificacions. Les bombes de calor aerotèrmiques són capaces d’extreure fins a un 80% de l’energia de l’aire i utilitzar-la per generar calor o fred, convertint-se en una de les opcions més eficients per climatitzar espais.

 • Fes servir la calor de l’aire exterior.
 • Pot funcionar amb temperatures exteriors molt baixes.
 • S’empra per a calefacció, refrigeració i ACS.

Aquesta tecnologia capta l’energia de l’aire exterior i la transfereix a l’interior de l’edificació mitjançant un sistema d’aigua, ja sigui mitjançant split, conductes, radiadors, terra radiant, fan-coils, sostres radiants, entre d’altres. El seu funcionament eficient i sostenible la converteix en una opció excel·lent per reduir l’impacte mediambiental dels sistemes de climatització.

Diferències en la captació d’energia entre aerotèrmia i bomba de calor

L’aerotèrmia es basa a captar l’energia emmagatzemada a l’aire que ens envolta, aprofitant la calor exterior per climatitzar espais de forma eficient. D’altra banda, la bomba de calor pot utilitzar diferents fonts d’energia renovable com l’aire, l’aigua o el terra, segons el tipus de sistema emprat.

 • L’aerotèrmia extreu fins al 80% de l’energia de l’aire per generar calor o fred, fins i tot funciona amb baixes temperatures exteriors.
 • En canvi, les bombes de calor geotèrmiques obtenen l’energia calorífica del subsòl mitjançant sistemes de col·lectors de captació subterrània, cosa que els permet ser eficients en condicions extremadament fredes.

La diferència principal rau en la manera com cada sistema aprofita l’energia disponible al seu entorn, sent l’aerotèrmia més versàtil en captar la calor de l’aire per al seu funcionament, mentre que les bombes de calor geotèrmiques se centren en l’energia del subsòl per al seu entorn rendiment en climes freds.

Eficiència de l’aerotèrmia i la bomba de calor

L’eficiència de l’aerotèrmia i la bomba de calor és un factor clau que cal tenir en compte al’hora de triar el sistema més adequat per a la climatització d’espais. En general, els sistemes d’aerotèrmia destaquen pel seu alt rendiment en condicions de funcionament normals, oferint una eficiència notable tant a la producció d’aigua calenta sanitària com a la calefacció.

 • L’aerotèrmia, en aprofitar l’energia de l’aire exterior, aconsegueix un rendiment òptim fins i tot en temperatures exteriors baixes, mantenint-ne l’eficiència en diverses condicions climàtiques.
 • D’altra banda, les bombes de calor geotèrmiques poden ser altament eficients en condicions climàtiques extremadament fredes, encara que la seva instal·lació sol implicar un cost inicial més gran.

En termes generals, tant l’aerotèrmia com les bombes de calor són opcions eficients i sostenibles per a la climatització d’espais, contribuint a la descarbonització d’edificis ia cura del medi ambient.

Casos d’exit de canvis de bombas de calor a aerotèrmia a Solgetic

Instal·lacions realitzades 100% per nosaltres:

Substitució d’una caldera de gas per una aerotèrmia Daikin de 16 kW per a la producció de calefacció i d’ACS (Aigua Calenta Sanitària) d’un habitatge residencial. El consum energètic de l’aerotèrmia es cobreix amb la producció elèctrica de la instal·lació fotovoltaica.

Amb aquesta instal·lació conjunta d’aerotèrmia i fotovoltaica, el propietari de l’habitatge s’estalvia un 85% de gasoil per a la calefacció de la llar i un 73% d’estalvi en el consum elèctric . La qual té una producció anual estimada de 10.199 kWh. Amb el sistema instal·lat contribuirà a evitar l’emissió anual de fins a 6.216 kg de CO₂ a l’atmosfera.

Aerotermia plaques solasr

Substitució d’una caldera de gas per una aerotèrmia Daikin de 16 kW per a la producció de calefacció i d’ACS (Aigua Calenta Sanitària) d’un habitatge residencial. El consum energètic de l’aerotèrmia es cobreix amb la producció elèctrica de la instal·lació fotovoltaica.

Amb aquesta instal·lació conjunta de fotovoltaica i aerotèrmia, el propietari aconsegueix fins a un 74% d’estalvi en el consum elèctric, amb una producció anual estimada de 8.733 kWh. També contribuirà a evitar l’emissió anual de fins a 5.156 Kg de CO2 a l’atmosfera.

Vem realitzar una instal·lació Substitució d’una caldera de gasoil per una aerotermia,Per alimentar el consum de l’aerotèrmia, també es va realitzar una instal·lació fotovoltaica.

Amb aquesta instal·lació conjunta de plaques solars i aerotèrmia, el propietari aconsegueix un estalvi anual de 4.239€, amb una producció anual estimada de 16.413 kWh. També contribuirà a evitar l’emissió anual de fins a 10.616 Kg de CO2 a l’atmosfera.

PropostaConsumPreu Import
Gasoil01,21€/ l0€
Electricitat908 kW/h0,292€ / kWh265€
TOTAL265€
ESTALVI4.239€

Si vols veure tots els nostres projectes que hem realitzat d’aerotermia:

Cost d’instal·lació de l’aerotèrmia i la bomba de calor

 • El cost d’instal·lació d’un sistema d’aerotèrmia pot variar segons el tipus de bomba de calor emprada i la complexitat de la instal·lació.
 • En general, la instal·lació d’aerotèrmia sol ser més econòmica que la instal·lació de sistemes geotèrmics, ja que no requereix excavació de pous per a la captació d’energia.
 • En el cas de l’aerotèrmia amb terra radiant, el cost es pot veure incrementat a causa de la necessitat d’instal·lar un sistema de distribució d’aigua calenta al terra.
 • D’altra banda, el cost d’instal·lació d’una bomba de calor geotèrmica pot ser més elevat a causa de la necessitat de fer obres de perforació al terreny per a la instal·lació dels sistemes de captació de calor.
 • És important tenir en compte que, a llarg termini, els sistemes d’aerotèrmia solen presentar un retorn de la inversió més ràpid a causa de la seva eficiència energètica més gran.

Avantatges de l’aerotèrmia a la climatització d’espais

 • Alta eficiència energètica a la producció de calefacció i aigua calenta sanitària.
 • Funcionament òptim fins i tot a baixes temperatures exteriors, cosa que garanteix confort durant tot l’any.
 • Baix impacte ambiental en utilitzar una font denergia renovable com laire.
 • Promou la descarbonització dels edificis en reduir significativament les emissions de CO2.
 • Possibilitat d’integració amb sistemes de terra radiant per a una distribució homogènia de la calor.

Tipus de bombes de calor utilitzades en aerotèrmia

 • Bombes de calor aire-aire: Capten la calor de l’aire exterior i la transfereixen directament a l’aire de l’interior per a calefacció o refrigeració.
 • Bombes de calor aire-aigua: Utilitzen l’aire exterior per generar calor que es transfereix a un circuit d’aigua, emprat per a calefacció i aigua calenta sanitària en radiadors o terra radiant.

Aquests tipus de bombes de calor aerotèrmiques són altament eficients i versàtils, adaptant-se a diferents necessitats de climatització als edificis de forma sostenible i energèticament eficient.

Claus per triar entre aerotèrmia i bomba de calor

 • Analitza les necessitats energètiques i de climatització de forma detallada.
 • Considereu la ubicació de l’habitatge o edifici, ja que influeix en l’eficiència de cada sistema.
 • Avalua el cost inicial d’instal·lació i el cost de manteniment a llarg termini.
 • Consulteu amb professionals del sector per obtenir assessorament personalitzat.
 • Compara l’eficiència energètica i el rendiment dels dos sistemes segons els requeriments.

Comparativa de consum entre aerotèrmia i bomba de calor

L’aerotèrmia i la bomba de calor són sistemes de climatització que difereixen en el consum energètic.

L’aerotèrmia, en captar fins al 80% de l’energia de l’aire exterior, es destaca per la seva eficiència en la generació de calor i aigua calenta sanitària, amb un alt rendiment fins i tot en temperatures baixes.

D’altra banda, les bombes de calor també són eficients, especialment les geotèrmiques, que poden ser altament eficients en condicions exteriors molt fredes, encara que el cost d’instal·lació pot ser més elevat.

En termes de consum, tots dos sistemes es consideren opcions sostenibles, però l’aerotèrmia sol destacar per la seva eficiència i el cost d’instal·lació més baix en comparació amb les bombes de calor geotèrmiques.

Diferències aerotèrmia bomba de calor

Instal·lació de sistemes d’aerotèrmia i bomba de calor

 • La instal·lació de sistemes d’aerotèrmia i bomba de calor requereix un estudi previ per determinar la ubicació òptima dels equips i la distribució de les unitats interiors segons les necessitats de calefacció i refrigeració de l’edificació.
 • És fonamental comptar amb professionals especialitzats en energies renovables per dur a terme la instal·lació d’aquests sistemes de forma adequada i eficient, garantint-ne el funcionament correcte al llarg del temps.
 • En el cas de l’aerotèrmia, és important fer una connexió correcta dels conductes de distribució d’aire o d’aigua, segons el tipus de sistema utilitzat, per assegurar una climatització homogènia i eficient a tots els espais de l’habitatge o edifici.
 • La instal·lació de bombes de calor en sistemes d’aerotèrmia implica la col·locació d’unitats interiors i exteriors de forma estratègica, assegurant una captació òptima de l’energia de l’aire exterior i una distribució eficient de la calor o el fred a l’interior.
 • A més, cal tenir en compte la connexió elèctrica necessària per al funcionament d’aquests sistemes, així com la integració amb altres elements de la instal·lació com ara radiadors, sòl radiant o fan-coils, depenent de les necessitats de climatització de cada espai.

Diferències a la generació d’aigua calenta sanitària

 • L’aerotèrmia utilitza l’energia de l’aire per generar aigua calenta sanitària de manera eficient i sostenible.
 • En el cas de la bomba de calor, aquesta tecnologia també pot proporcionar aigua calenta sanitària, però la seva captació d’energia pot variar segons el tipus de bomba utilitzada.
 • L’aerotèrmia amb terra radiant és una opció altament eficient per generar aigua calenta sanitària, aprofitant de manera òptima l’energia de l’aire circumdant.
 • Les bombes de calor geotèrmiques, en captar lenergia del subsòl, poden ser una alternativa eficaç per a la generació daigua calenta sanitària en climes amb temperatures extremadament baixes.
 • El cost d’instal·lació d’un sistema d’aerotèrmia per a la generació d’aigua calenta sanitària pot variar depenent de les necessitats específiques de cada projecte, però se sol considerar una inversió rendible a llarg termini per la seva eficiència i sostenibilitat.

Sistemes de climatització eficients i sostenibles

 • Els sistemes de climatització eficients i sostenibles són fonamentals per reduir limpacte ambiental dels edificis.
 • L’aerotèrmia i les bombes de calor són opcions que destaquen per la seva eficiència energètica i la contribució a la descarbonització dels edificis.
 • Aquests sistemes utilitzen fonts renovables d’energia, com l’aire o el terra, per proporcionar calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària de manera sostenible.
 • Lelecció entre aerotèrmia i bomba de calor dependrà de les necessitats específiques de cada projecte i del pressupost disponible. Ambdues tecnologies ofereixen solucions eficaces per a la climatització despais.

Què és Solgetic?

Solgetic som una empresa d’instal·lacions d’energies renovables amb més de 10 anys d’experiència. Aquí pots veure totes les nostres instal·lacions realitzades d’aerotèrmia:

Som especialistes en instal·lacions d’alta eficiència energètica, de generació d’energia i en la integració de sistemes per monitoritzar i gestionar tot allò que ens permetrà controlar i optimitzar energèticament l’edifici.

Sobretot estem especialitzats en instal·lacions per a edificis nZEB (“nearly-zero energy building”) i Passivhaus.

Sistemes de climatització d’alta eficiència, com l’aerotèrmia, com la biomassa, generadors d’energia basats en les energies renovables, com és la fotovoltaica, sistemes de control i domòtica, estalvi d’aigua,…., són exemples de les instal·lacions que implementem amb la solvència tècnica que ens dona l’experiència i coneixements dels nostres operaris i enginyers.

A més d’estar especialitzats en instal·lacions de climatització i ventilació d’alta eficiència energètica i energies renovables, realitzem qualsevol instal·lació que formi part d’un edifici:

 • Control / domòtica
 • Instal·lacions elèctriques i de comunicació
 • Control d’accés
 • Monitorització
 • Fontaneria
 • Sanejament
 • Tractament d’aigües

Preguntes Freqüents sobre l’Instal·lacio d’aerotèrmia

Instal·lació d’aerotèrmia

Preguntes generals sobre la colocació de sistemes d’aerotèrmia

Sí, a pots instal·lar aerotèrmia a la teva nova casa construïda, igual que una vella. La nostra tecnologia s’adapta a diferents situacions i es pot integrar fàcilment a la teva infraestructura existent. Contacta’ns per un pressupost

Sí, és possible instal·lar un sistema d’aerotèrmia en un pis. Tot i que els pisos tendeixen a tenir menys espai que les cases unifamiliars, hi ha opcions dissenyades específicament per adaptar-se a aquest tipus de vivenda. Contacta’ns per un estudi gratuït.

Segons les regulacions del Reglament d’instal·lacions tèrmiques d’edificis (RITE), els sistemes aerotèrmics requereixen un manteniment preventiu per preservar-ne l’eficiència. A diferència dels sistemes de calefacció convencionals, no necessiten una inspecció periòdica cada 4 o 5 anys, ja que no hi involucren combustió ni generen residus o fums. És fonamental fer un manteniment regular per garantir el rendiment òptim del sistema, però no requereixen revisions de seguretat com les instal·lacions tradicionals de calefacció.

Estalvi, inversió i preus de l’aerotèrmia

Descubreix el benefici que obtindràs

Abans de procedir amb la instal·lació d’un sistema d’aerotèrmia, és fonamental fer un estudi detallat del consum energètic. Recomanem sol·licitar pressupostos a professionals qualificats, que us podran oferir la millor solució adaptada a les vostres necessitats específiques i calcular els terminis d’amortització del projecte. Aquest enfocament garanteix una elecció informada i rendible per a la teva inversió en energia renovable.

La implementació d’aerotèrmia pot conduir a un estalvi energètic fins al 75%. Com que no necessita un contracte amb la companyia de gas, és possible evitar el càrrec fix de la factura. Combinat amb l’ús de panells solars fotovoltaics, aquest sistema fins i tot pot generar un estalvi total del 100%. Aquesta combinació ofereix una solució integral per reduir significativament les despeses energètiques i promoure la independència energètica.

Si, a Solgetic oferim l’opció de fer el pagament a plaços. Contacta amb nosaltres per un pressupost gratuït.

Aerotèrmia VS Gas

Renova la climtitzció amb l’energia del futur

L’aerotèrmia ofereix millores significatives en eficiència, sostenibilitat i seguretat en comparació amb una caldera de gas. A més, es caracteritza per una durabilitat més gran, amb una vida útil que pot duplicar la d’una caldera de gas estàndard. Aquesta tecnologia representa una opció més eficaç i duradora per a la climatització de les llars, promovent tant lestalvi energètic com la cura del medi ambient.

Si el sistema que es reemplaça funciona a temperatures menors de 75 °C, que és el límit màxim de funcionament de l’aerotèrmia, llavors sí, en aquest cas no caldria instal·lar components addicionals. Això simplifica el procés d’instal·lació i fa que la transició al sistema d’aerotèrmia sigui més directa i eficient.

Articles sobre Instal·lacions Aerotèrmia