Aerotèrmia amb terra radiant: eficiència energètica i confort tèrmic amb Solgetic

Aerotèrmia amb terra radiant: eficiència energètica i confort tèrmic amb Solgetic L’aerotèrmia amb terra radiant és un sistema eficient i sostenible que utilitza l’energia de l’aire exterior per a calefacció i refrigeració. Es compon de canonades sota el paviment on circula aigua a temperatura mitjana. L’empresa Solgetic ofereix assessorament i pressupostos personalitzats per a aquest …

Aerotèrmia amb terra radiant: eficiència energètica i confort tèrmic amb Solgetic

Aerotèrmia terra radiant

L’aerotèrmia amb terra radiant és un sistema eficient i sostenible que utilitza l’energia de l’aire exterior per a calefacció i refrigeració. Es compon de canonades sota el paviment on circula aigua a temperatura mitjana. L’empresa Solgetic ofereix assessorament i pressupostos personalitzats per a aquest tipus d’instal·lacions.

Què és l’aerotèrmia amb terra radiant?

L’aerotèrmia amb terra radiant és un innovador sistema de climatització que combina l’eficiència de l’aerotèrmia amb la comoditat del terra radiant. A continuació, es detallen els beneficis i els avantatges que ofereix aquest sistema en comparació amb altres formes de calefacció i refrigeració.

Beneficis de l’aerotèrmia amb terra radiant

 • Alta eficiència energètica.
 • Confort tèrmic excepcional.
 • Estalvi significatiu en consum energètic.
 • Utilització denergia renovable i neta.
 • Manteniment senzill i econòmic.

Comparativa amb altres sistemes de calefacció i refrigeració

En comparació amb sistemes tradicionals de calefacció i refrigeració, l’aerotèrmia amb terra radiant destaca pel menor impacte ambiental, la major eficiència en la distribució de la calor i la capacitat d’oferir tant calefacció a l’hivern com refrigeració a l’estiu. Això fa que sigui una opció més versàtil i sostenible per climatitzar espais de manera eficient.

Funcionament de l’aerotèrmia amb terra radiant

Components d’un sistema d’aerotèrmia amb terra radiant

L’aerotèrmia amb terra radiant de Solgetic consta de diversos components clau per al seu funcionament eficient, entre els quals es troben:

 • Bomba de calor aerotèrmica
 • Col·leccionistes
 • bombes de circulació
 • Solera emissora
 • Sistemes de control

Procés d´extracció de calor de l´aire exterior

El procés d’extracció de calor de l’aire exterior per escalfar o refredar l’aigua que circula per terra radiant es duu a terme mitjançant el funcionament coordinat de la bomba de calor aerotèrmica i els components esmentats anteriorment:

 • La bomba de calor aerotèrmica absorbeix la calor de l’aire exterior i la transfereix al sistema de calefacció o refrigeració.
 • Els col·lectors distribueixen l’aigua a temperatura mitjana per tot el terra radiant, garantint una climatització uniforme a la llar.
 • Les bombes circuladores permeten el moviment de l‟aigua a través del sistema per mantenir una temperatura constant i confortable al‟interior.
 • La solera emissora, ubicada sota el paviment, emet la calor de manera gradual i constant, millorant la sensació tèrmica a l’ambient.
 • Els sistemes de control supervisen i regulen el funcionament de tot el sistema, garantint un rendiment òptim i ajustant la temperatura segons les necessitats dels residents.

Cas d’exit d’un client nostre

Instal·lació realitzada per nosaltres:

Instal·lació d’una aerotèrmia Panasonic de 16 kW amb un acumulador de 230 l per a la producció de climatització – calefacció i refrigeració – i aigua calenta (ACS) a un habitatge unifamiliar a Matadepera (Vallès Occidental).

L’aerotèrmia està connectada a un terra radiant per a la distribució de la calefacció i l’aigua calenta a les estances de la llar. Per a la refrigeració s’han instal·lat equips d’expansió directa de Daikin VRV.

Instal·lació d'aerotèrmia amb terra radiant

Instal·lació d’un sistema d’aerotèrmia amb terra radiant

Requisits per a la instal·lació

La instal·lació d’un sistema d’aerotèrmia amb sòl radiant requereix certs requisits fonamentals per garantir-ne el funcionament i l’eficiència correctes:

 • Disponibilitat d’espai suficient per col·locar els elements del sistema.
 • Accés a l’aire exterior per a la correcta extracció de la calor.
 • Capacitat elèctrica adequada per al funcionament de la bomba de calor i altres components elèctrics.

Presència d’un generador de calor/fred

Un component essencial en la instal·lació d’aerotèrmia amb terra radiant és el generador de calor/fred, normalment una bomba de calor aerotèrmica. Aquest dispositiu és l’encarregat d’extreure la calor de l’aire exterior i transferir-lo a l’aigua que circula per terra radiant, permetent així la calefacció a l’hivern i la refrigeració a l’estiu.

Preu i pressupost de l’aerotèrmia amb terra radiant

En aquesta secció s’aborden els aspectes econòmics relacionats amb la instal·lació de l’aerotèrmia amb terra radiant, considerant diversos factors que influeixen en el cost i el preu mitjà per metre quadrat.

Factors que influeixen en el cost

 • Grandària de l’habitatge i superfície a cobrir amb el terra radiant.
 • Qualitat dels materials utilitzats a la instal·lació.
 • Complexitat del projecte i condicions del lloc dinstal·lació.
 • Necessitat de fer obres addicionals per a la implementació del sistema.

Cost mitjà per metre quadrat

El cost de l’aerotèrmia amb terra radiant varia en funció de la qualitat dels materials i els equips necessaris. S’estima un preu per metre quadrat que oscil·la entre 50€/m2 i 80€/m2, considerant el conjunt de l’aerotèrmia i els elements elèctrics requerits.

Avantatges de l’aerotèrmia amb terra radiant

Estalvi energètic i eficiència

L’aerotèrmia amb terra radiant ofereix un estalvi energètic significatiu en aprofitar l’energia de l’aire exterior per a calefacció i refrigeració. Això es tradueix en una reducció de la factura energètica i una petjada ambiental més petita, contribuint a la sostenibilitat de la llar.

Confort tèrmic i ambiental

La combinació de l’aerotèrmia amb terra radiant proporciona un confort tèrmic excepcional a la llar. La calefacció uniforme a través del terra radiant i la possibilitat de refrigerar a l’estiu garanteixen un ambient agradable a totes les estacions, sense corrents d’aire ni zones fredes, millorant la qualitat de vida dels residents.

Inconvenients i desavantatges de l’aerotèrmia amb terra radiant

Possibles problemes i solucions

Un dels possibles problemes de l’aerotèrmia amb sòl radiant és la necessitat d’un dimensionament correcte de la instal·lació per garantir-ne l’eficiència. A més, poden sorgir dificultats durant la instal·lació, com ara la compatibilitat amb el sistema de calefacció existent.

Un altre inconvenient és la dependència de les condicions climàtiques, ja que en èpoques de fred extrem o humitat elevada el rendiment del sistema pot disminuir. Per solucionar aquests problemes, és fonamental tenir un manteniment periòdic i ajustar la configuració del sistema segons les necessitats de l’habitatge.

Mites i mentides sobre l’aerotèrmia

Hi ha diversos mites i creences errònies al voltant de l’aerotèrmia amb terra radiant. Un és que aquest sistema no és eficaç en climes molt freds, quan en realitat pot funcionar de manera òptima si es dimensiona adequadament. Un altre mite comú és que l’aerotèrmia és una tecnologia poc fiable, però amb les adequades mesures de manteniment pot proporcionar un alt rendiment i durabilitat.

És important desmitificar aquestes creences falses per fomentar l’adopció de l’aerotèrmia amb sòl radiant com una alternativa sostenible i eficient en climatització d’habitatges.

Manteniment i cura d’un sistema d’aerotèrmia amb terra radiant

Recomanacions per prolongar la vida útil

Per assegurar el bon funcionament del teu sistema d’aerotèrmia amb terra radiant, és fonamental seguir aquestes recomanacions:

 • Realitzar un manteniment regular per part de professionals especialitzats.
 • Controlar periòdicament l’estat de les canonades i les connexions per evitar possibles fuites.
 • Dur a terme revisions anuals del sistema per garantir-ne l’eficiència.

Freqüència i tasques de manteniment

El manteniment d’un sistema d’aerotèrmia amb terra radiant requereix certes tasques a realitzar en diferents moments:

 • Neteja dels filtres de la bomba de calor cada 3-6 mesos, depenent de lús.
 • Revisió de la pressió del circuit daigua per detectar possibles fuites de forma trimestral.
 • Comprovació de l’estat de les bombes circuladores i col·lectors cada any.
Estalvi mensual aerotèrmia

Novetats i tendències en aerotèrmia amb terra radiant

En l’àmbit de l’aerotèrmia amb sòl radiant s’observen constants avenços tecnològics i millores per optimitzar-ne el rendiment i l’eficiència. A continuació, es presenten les innovacions més rellevants en sistemes de climatització:

Avenços tecnològics i millores

 • Desenvolupament de bombes de calor més eficients energèticament, reduint el consum elèctric i maximitzant l’aprofitament de l’energia de l’aire exterior.
 • Integració de sistemes de control intel·ligent que permeten una gestió més precisa de la temperatura i del funcionament de l’aerotèrmia amb terra radiant.
 • Implementació de tecnologies de monitoratge remot, que faciliten el seguiment i l’optimització del sistema a distància, millorant la comoditat i el rendiment.

Innovacions en sistemes de climatització

 • Introducció de sistemes híbrids que combinen l’aerotèrmia amb altres fonts d’energia renovable, com ara la solar, per augmentar l’eficiència energètica i l’autonomia del sistema.
 • Desenvolupament de solucions modulars i escalables, adaptades a les necessitats de cada habitatge o edifici, permetent més flexibilitat en la instal·lació i un millor aprofitament de l’espai disponible.
 • Investigació en materials avançats per al terra radiant, que millorin la transferència de calor i la resposta tèrmica del sistema, augmentant així el confort i l’eficiència energètica.

Impacte mediambiental i sostenibilitat de l’aerotèrmia amb terra radiant

Contribució a la reducció d’emissions

L’aerotèrmia amb sòl radiant destaca per la seva contribució significativa a la reducció d’emissions contaminants, en utilitzar energies renovables per al funcionament. En minimitzar la dependència de combustibles fòssils, es redueix l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle, ajudant així a mitigar el canvi climàtic.

Ús d’energies renovables i netes

Aquest sistema es basa en l’aprofitament d’energia continguda a l’aire exterior, una font renovable i neta que no genera emissions directes durant el procés d’extracció i d’utilització. En utilitzar energies netes, l’aerotèrmia amb terra radiant contribueix a la sostenibilitat ambiental ia la cura de l’entorn.

Consideracions finals sobre l’aerotèrmia amb terra radiant

En triar un sistema d’aerotèrmia amb terra radiant, és fonamental considerar certs aspectes que poden influir en la seva eficàcia i rendiment. A continuació, es presenten algunes recomanacions per facilitar l’elecció d’un sistema adequat:

Recomanacions per triar un sistema

 • Avaluar les necessitats de calefacció i refrigeració de lhabitatge per determinar la potència requerida del sistema.
 • Considerar l’eficiència energètica de la bomba de calor aerotèrmica i la qualitat dels materials utilitzats a la instal·lació.
 • Consulteu amb professionals en climatització per rebre assessorament especialitzat i personalitzat.
 • Realitzar una anàlisi de costos a llarg termini, incloent-hi el preu de la instal·lació, manteniment i consum energètic.

Detall i especificacions

A més de les recomanacions esmentades, és important tenir en compte que la correcta instal·lació i dimensionament del sistema són clau per garantir-ne el funcionament òptim al llarg del temps. S’ha de prestar una atenció especial a la compatibilitat dels components i al compliment de les normatives vigents en matèria d’eficiència energètica.

Què és Solgetic?

Solgetic som una empresa d’instal·lacions d’energies renovables amb més de 10 anys d’experiència. Aquí pots veure totes les nostres instal·lacions realitzades d’aerotèrmia:

Som especialistes en instal·lacions d’alta eficiència energètica, de generació d’energia i en la integració de sistemes per monitoritzar i gestionar tot allò que ens permetrà controlar i optimitzar energèticament l’edifici.

Sobretot estem especialitzats en instal·lacions per a edificis nZEB (“nearly-zero energy building”) i Passivhaus.

Sistemes de climatització d’alta eficiència, com l’aerotèrmia, com la biomassa, generadors d’energia basats en les energies renovables, com és la fotovoltaica, sistemes de control i domòtica, estalvi d’aigua,…., són exemples de les instal·lacions que implementem amb la solvència tècnica que ens dona l’experiència i coneixements dels nostres operaris i enginyers.

A més d’estar especialitzats en instal·lacions de climatització i ventilació d’alta eficiència energètica i energies renovables, realitzem qualsevol instal·lació que formi part d’un edifici:

 • Control / domòtica
 • Instal·lacions elèctriques i de comunicació
 • Control d’accés
 • Monitorització
 • Fontaneria
 • Sanejament
 • Tractament d’aigües